Технически спецификации

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макроелементи азот, фосфор и калий. Предимството на комбинираните торове е съдържанието на микроелементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, необходими на растението в началните фази на неговото развитие, прави NPK торовете много продуктивни.

Освен за торене на запаси могат да се използват и по време на вегетация за осигуряване на културите с хранителни вещества в критичните фази на тяхното развитие. Формите, в които се влагат хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Благодарение на балансираната си форма и сравнително ниското съдържание на активни вещества, NPK торовете са много подходящи за коригиране на торенето. Вегетационното торене с NPK предразполага към по-голям процент на усвояване от растенията, отколкото ако се използват други едно- и двукомпонентни „тежки” торове. NP е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които са снабдени със съдържание на калий. Подходящ е за торене на почти всички култури както при предсевна подготовка, така и за коригиране на торенето. NP има сравнително ниско съдържание на лесно усвоими във форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяка ферма.

Балансираното съдържание на хранителни елементи допринася за пълното задоволяване на нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора също допринася за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията. При наличието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията и наличието на повече от един хранителен елемент в използваема форма допринася за пълноценното развитие на растителния организъм.

Съотношението на елементите и лесно използваемата форма, в която се намират в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване нуждите на растенията във всеки етап от тяхното вегетативно развитие.

Изборът на конкретните формулировки зависи от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NP и NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява балансирано снабдяване с пълноценни хранителни вещества.

⊳ NP и NPK торовете се съхраняват в закрити, хладни и сухи складови помещения.

⊳ Не е желателно нагряване и смесване с вода.

Транспортират се опаковани или в насипно състояние. Предлагат се в опаковки от полиетилен и полипропилен, в опаковки от:

— 50 кг

— 500 кг

Предимства

Приложени в подходяща програма за балансирано торене с оглед на изискванията на конкретната култура, вида на почвата и микроклимата на района, комплексните торове имат следните предимства:

– Контролирано освобождаване на хранителни елементи.

– Значително повишаване на коефициента на използване на хранителните елементи.

– Възможност за точно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми на даден елемент, което е трудно постижимо при разделно торене.

– Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.

– По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата – транспорт, време и труд.

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот

Състав

NP 15:15:15 + 10 S

Общ азот

Амонячен азот

Общ P₂O₅

Водо- и цитрато-разтворим P₂O₅

Водоразтворим P₂O₅

Водоразтворим калий (като K₂O)

Сяра

Гранули от 1 до 5 мм

Стандарти и норми

15,0 ± 0,7

мин. 14,0%

15,0 ± 0,7

мин. 14,0%

мин. 13,0%

15,0 ± 0,7

мин. 10,0%

макс. 2,0%

мин. 98,0%

реколта

Ечемик

Рапица

Захарно цвекло

Овес

Пшеница

Слънчоглед

Соя

Силажна царевица

Картофи

Многогодишни треви

Царевица

Ръж